Privacy statement

In dit Privacy Statement beschrijft SkincosmediQ hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. SkincosmediQ is voor de verwerkingen van persoonsgegevens de verantwoordelijke in de zin van Algemene Vordering Persoonsgegevens (AVG). Dit betekent dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welke doel dat gebeurt en op welk wijze.

Wij vinden het beschermen van uw privacy van essentieel belang. In dit Privacy Statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is verwerken van persoonsgegevens volgens wet AVG

 • Persoonsgegevens verwerken is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld uw naam en adres of medische situatie.
 • Verwerken is alles wat er met uw persoonsgegevens gedaan kan worden zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, afschermen, wissen of het vernietigen ervan.

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u;

 1. Onze website bezoekt
 2. Contact met ons heeft
 3. Een afspraak met ons maakt
 4. Een cosmetische/medische behandeling ondergaat
 5. (na)zorg van ons ontvangt
 6. Contact met ons heeft via e-mail, SMS, telefoon of per post.

 

Welke gegevens verwerken wij van u;

 • Uw naam
 • Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Uw zorgverzekeringsgegevens
 • Uw verwijzer
 • Verwijsbrieven
 • Uw leeftijd

 

Medische gegevens

Wij verwerken ook bijzondere persoonsgegevens, te weten uw medische gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een medische behandeling en het verlenen van medische zorg. Dit zijn onder meer:

 • Uw medicijngebruik
 • Uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot uw behandeling
 • Gegevens die nodig zijn voor uw behandeling zoals foto’s of scans
 • Uitslagen van duplex- vaat en/of echografische onderzoeken

Via welke kanalen ontvangen wij uw persoonsgegevens

Een groot deel van de persoonsgegevens krijgen wij rechtstreeks van u. Bijvoorbeeld als u de initiatief neemt om contact met ons op te nemen. Het verkrijgen van uw persoonsgegevens tijdens consulten en inschrijvingen zijn noodzakelijk.

 

SkincosmediQ ontvangt ook persoonsgegevens van andere zorgverleners zoals uw huisarts of wanneer u bent doorverwezen door een medisch specialist. SkincosmediQ ontvangt uw gegevens met uw toestemming bij overname van de zorg.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Vordering Gegevensbescherming ( AVG) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. SkincosmediQ maakt hiervoor gebruik van een externe bewerker voor digitale opslag van uw zorg- en persoonsgegevens. Hiertoe behoren ook je afspraakgegevens, voor- en nafoto’s, consent formulieren en anderen relevante documenten behorende bij je consult, behandeling of controle. Dit gebeurt via ProSoftware.

 

 • Digitale gegevens

Wij leggen uw gegevens, inclusief beeldmateriaal vast in het Elektronisch Patiënten Dossier ( EPD) en deze zijn ten alle tijden door u in te zien.  SkinmediQ werkt samen met ICT-leveranciers voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden volgens de NEN7510 toegepast. Dit is een informatiebeveiliging in de zorg. Mocht het gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

SkinmediQ streeft ernaar dat uw persoonsgegevens binnen een ruimte met beperkte toegang worden geopend. Denk hierbij aan de behandelkamers. De computers/tablets die in gebruik worden genomen om uw persoonsgegevens te verwerken zijn beveiligd met wachtwoorden.

 

 • Niet- digitale gegevens

SkinmediQ beschikt niet over papieren dossiers, bij papieren persoonsgegevens zullen deze op correcte wijzen direct vernietigd worden na het inscannen in uw EPD.

 

Wettelijke grondslag voor het gebruiken van uw persoonsgegevens

 1. Identificatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen identificeren en misbruik van uw identiteit te voorkomen.

 1. Zorgverlening

Wij registreren uw persoonsgegevens zodat er continuïteit  is in de zorgverlening. Uw behandelaar dient verslaglegging te maken ter voorbereiding en uitvoeren van behandelingen.  Uw behandelende huidtherapeut heeft inzage in uw EPD. De huidtherapeuten zijn gehouden tot geheimhouding.

 

Uw persoonsgegevens verwerken wij verder voor;

 • Het verzenden van afspraakbevestigingen
 • Declaraties en facturatie
 • Start- tussen en slotrapportages aan uw verwijzer en huisarts
 • Bij intercollegiaal overleg- waarneming of ter verbetering van van onze kwaliteit.

 

 

Wettelijke verplichtingen

SkinmediQ is verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Te denken aan zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, politie, justitie en de FIOD=ECD. Wij geven gegevens nooit door zonder dat wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een specifiek rechtsgeldig bevel daartoe.

 

Klachten en incidenten

Als u een klacht indient verwerken wij uw persoonsgegevens voor het afhandelen van de klacht.

 

Overdracht medisch dossier

Voor het overdragen van uw medische dossier naar en andere behandelaar vragen wij uw toestemming daartoe. Tevens vragen wij uw toestemming bij het opvragen van uw persoonsgegevens bij andere zorgverleners.  U heeft het recht om de toestemming in te trekken, vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet.

 

Bij clienten jonger dan 12 jaar is toestemming vereist van ouder(s)/verzorgers die het gezag uitoefenen.

 

Bij cliënten van 12 jaar of ouder, maar jonger dan 16 jaar is naast toestemming van cliënt, de toestemming van de ouder(s)/verzorgers die het gezag uitoefenen vereist.

 

Betrokkenen bij verwerking van uw persoonsgegevens

 • Uw behandelend huidtherapeut is direct betrokken bij het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Een waarnemer of vervanger van de behandelend huidtherapeut kan de persoonsgegevens inzien. Uitsluitend met het doeleinde om het traject en behandeldoel in te zien.
 • Medewerkers, niet zijnde huidtherapeuten hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van hun taken. Denk aan financiële administratie, juridische hulpverleners.
 • Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht inzake persoonsgegevens

 

Hoelang worden uw gegevens bewaard ?

SkinmediQ bewaard u gegevens niet langer dan noodzakelijk is. De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst schrijft een bewaartermijn van 15 jaar voor sommige mendische persoonsgegevens.

 

Uw rechten

 • Via het toestemmingsverklaring/ informed consent voor uw behandeling kunt u aangeven in hoeverre wij uw gegevens mogen bewaren/verwerken
 • Inzage in en correctie van uw persoonsgegevens U heeft ten alle tijden recht op inzage van de op u verstrekte persoonsgegevens. Zijn deze gewijzigd of onvolledig dan kunt u ook om correctie, verwijdering of aanvulling vragen.
 • Verwijderen van uw persoonsgegevensDe AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid persoonsgegevens te laten wissen.
 • Beperking

Met uw verzoek kunnen wij de persoonsgegevens die wij van u verwerken beperken.

 

Klachten

Bent u ontevreden over de wijze waarop SkincosmediQ  uw persoonsgegevens verwerkt?

In dit geval kunt u contact opnemen met onze functionaris persoonsgegevens dit kan via info@skincosmediq.nl . Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

088-1805 250

LET OP! Bij bezoek dient u in het bezit te zijn van een geldige identiteitsbewijs en dit te kunnen overhandigen.

 

Contact

Bij vragen omtrent de Privacy Statement, uw persoonsgegevens of onze EPD kunt u contact met ons opnemen via info@skincosmediq.nl of bellen naar 070 2002 760

Open chat
Vragen?