Algemene Voorwaarden

DE HUIDTHERAPEUT

 1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt onder ‘ de huidtherapeut’ verstaan de in de huidtherapie praktijk ‘ SkincosmediQ’ werkzame huidtherapeuten gevestigd te Den Haag, Badhuisweg 74 A. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ( NVH) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de NVH

 

 • In deze voorwaarden wordt onder client verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling
 • In deze voorwaarden wordt onder client tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger
 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de client en huidtherapeut
 • Deze virwaarden zijn van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
 • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Overeenkomst
  • De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
  • De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de client en mag weigeren een behandeling uit te voeren
 2. Toestemming

3.1  De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan de huidtherapeut.

3.2  De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

 • De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
  In het geval de cliënt zijn toestemming weigert, dan wel intrekt, zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.
 1. Informatie

De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie, die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 1. Tarieven en zorgverzekering

5.1  Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2  De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij/zij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 1. Betaling

6.1  De cliënt draagt, met uitzondering van oedeemtherapie* (*zie artikel 6.2), voor directe volledige betaling na de behandeling. De factuur wordt per post toegestuurd naar het in de administratie bekende postadres van de cliënt.

6.2  De cliënt draagt bij oedeemtherapie, na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut, zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.

6.3  Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.4  Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5  Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en directe betaling van de factuur.

6.6  In het geval de cliënt de factuur niet direct en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan, de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten, die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten), komen voor rekening van de cliënt.

6.7  Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.8  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.9  De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 1. Annulering

7.1  In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak, dient hij/zij dit uiterlijk twee werkdagen uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.

7.2  Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3  Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen (zie www.skincosmediq.nl).

8  Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment, waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

9  Klachten

9.1  In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2  Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt.

9.3  Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

 • Nietigheid
  • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 • Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut en de client gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • Wijzigingen

De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

12.1  Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

Open chat
Vragen?